Contacts | Kapcsolat

MIC.SK. s.r.o.

Malookočska 698/18
SK-93028 Okoč
Slovakia
Tel: +36 9 465 245 (only Whatsapp)
Email: info{at}camionparts.com
DPH/VAT nr.:SK 2022611558
Register (IČO): 44 128 746

ČSOB Banka
Korzo Bélu Bartóka 9, 929 01
Dunajská Streda
Szlovákia
Číslo bankového účtu: 4030204555/7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4555
BIC/SWIFT: CEKOSKBX